Leksykon Lean 6Sigma

MRP Material Requirements Planning - informatyczny system planowania produkcji polegający na określeniu ilości i terminu dostarczenia potrzebnych komponentów używanych do produkcji z uwzględnieniem aktualnych zapasów w magazynowych.

MRP II Manufacturing Resource Planning - rozszerzenie systemu MRP o uwzględnienie planowania wydajności, liczenie wielkości finansowych i używanie prostych symulacji alternatywnych planów produkcji.

MUDA (STRATA) - wykonywana czynność niepodnosząca wartości produktu.

OPERACJA Czynność wykonywana na produkcie przez jedno urządzenie lub jednego pracownika.

OPTYMALIZACJA Zdefiniowanie wartości zmiennych procesu dla najlepszego możliwego wyniku z zadanej funkcji celu, np. czasu, kosztów, zysku, poziomu zapasów, zatrudnienia, zużycia mediów, itp.

PERFEKCJA W rozumieniu Toyoty jest to całkowita eliminacja strat w całym łańcuchu tworzenia wartości produktu lub usługi.

POKA-YOKE Procedura lub urządzenie do samoczynnej automatycznej kontroli prawidłowości wykonania operacji zapobiegające produkcji wadliwego wyrobu.

PROCES Seria wielu połączonych ze sobą pojedynczych czynności służąca konkretnemu celowi, np. wytworzenia produktu...

PULL System polegający na zasadzie nie wysyłania przez dostawcę produktów dopóki klient nie prześle zamówienia.

PUSH Przeciwieństwo PULL. Dostawca dostarcza towary tak jak mu jest wygodnie - bez względu na zamówienia klienta.

SIMULATIONSymulacja procesu mająca na celu sprawdzenie nowych rozwiązań na wirtualnym modelu procesu, dzięku czemu unikamy kosztownych błędów podczas uruchamiania nowych procesów i kosztownych testów "na żywym" procesie charakterystycznych dla metodyki lean/6sigma. 

SIX SIGMA Filozofia doskonalenia procesu stawiająca sobie za cel obniżenie kosztów operacyjnych poprzez ograniczenie zmienności procesu do poziomu 6Sigma, czyli 3,4 baraków na 1mln.

SPC Zbiór metod i narzędzi stosowanych do statystycznej kontroli procesu .

SMED Single Minute Exchange of Dies - Minutowe przezbrojenia. Metoda pozwalająca skrócić czas przezbrajania urządzeń z kilku godzin do kilku minut.