Leksykon Lean 6Sigma

ANDON System wizualizacji statusu urządzeń na hali produkcyjnej pozwalający na szybką interwencję odpowiednich służb.

BATCH System stosowany w produkcji wielkoseryjnej polegający na produkowaniu dużej ilości produktów i ich okresowym magazynowaniu do chwili uzupełnienia wymaganej wielkości partii.

CHAKU-CHAKU Metoda pracy w one piece flow polegająca na ręcznym pobieraniu jednego elementu po ukończeniu poprzedniej operacji i natychmiastowym załadowaniu go do kolejnej operacji.

CHANGEOVER Operacja przezbrajania urządzeń na liniach produkcyjnych z chwilą zmiany asortymentu produkcji

CYCLE TIME Czas potrzebny na wykonanie pełnego cyklu operacji technologicznej na danym urządzeniu.

FIVE S Pięć czynności, które należy wykonać aby przygotować stanowisko pracy do wdrażania zasad wizualizacji i podstawowych metod doskonalnia procesu produkcji. Czynności te to: SELEKCJA, SYSTEMATYKA, SPRZĄTANIE, STANDARYZACJA I SAMODYSCYPLINA.

FIVE WHYS Zasada stawiania Pięciu Pytań w celu lepszego rozpoznania potencjalnych przyczyn problemu przed podjęciem działań korygujących.

FLOW Przepływ materiałów i informacji determinujący płynność produkcji w przedsiębiorstwie.

JIDOKA Przeniesienie inteligentnej analizy jakości produkcji w sferę kompetencji urządzeń, które są w stanie wykonać automatyczną kontrolę parametrów jakościowych produktu i wyeliminować wybrakowany produkt lub zatrzymać produkcję.

JIT Just In Time - system planowania i sterowania produkcją polegający na dostarczaniu klientowi ściśle określonych ilości towarów w ściśle określonym czasie.

KAIKAKU Ulepszenie procesu i likwidacja strat polegająca na dokonaniu radykalnych zmian.

KAIZEN Długofalowa metoda doskonalenia procesu i likwidacji strat poprzez ciągłe wdrażanie wielu drobnych ulepszeń.

KANBAN Metoda sterowania ilością zapasów produkcji w toku, w klasycznym wariancie za pomocą specjalnych kartek załączanych do skrzynek z komponentami w zakładach Toyoty.

LEAD TIME Całkowity czas jaki upływa od chwili złożenia zamówienia do chwili otrzymania towaru/usługi przez klienta.


MRP Material Requirements Planning - informatyczny system planowania produkcji polegający na określeniu ilości i terminu dostarczenia potrzebnych komponentów używanych do produkcji z uwzględnieniem aktualnych zapasów w magazynowych.

MRP II Manufacturing Resource Planning - rozszerzenie systemu MRP o uwzględnienie planowania wydajności, liczenie wielkości finansowych i używanie prostych symulacji alternatywnych planów produkcji.

MUDA (STRATA) - wykonywana czynność niepodnosząca wartości produktu.

OPERACJA Czynność wykonywana na produkcie przez jedno urządzenie lub jednego pracownika.

OPTYMALIZACJA Zdefiniowanie wartości zmiennych procesu dla najlepszego możliwego wyniku z zadanej funkcji celu, np. czasu, kosztów, zysku, poziomu zapasów, zatrudnienia, zużycia mediów, itp.

PERFEKCJA W rozumieniu Toyoty jest to całkowita eliminacja strat w całym łańcuchu tworzenia wartości produktu lub usługi.

POKA-YOKE Procedura lub urządzenie do samoczynnej automatycznej kontroli prawidłowości wykonania operacji zapobiegające produkcji wadliwego wyrobu.

PROCES Seria wielu połączonych ze sobą pojedynczych czynności służąca konkretnemu celowi, np. wytworzenia produktu...

PULL System polegający na zasadzie nie wysyłania przez dostawcę produktów dopóki klient nie prześle zamówienia.

PUSH Przeciwieństwo PULL. Dostawca dostarcza towary tak jak mu jest wygodnie - bez względu na zamówienia klienta.

SIMULATIONSymulacja procesu mająca na celu sprawdzenie nowych rozwiązań na wirtualnym modelu procesu, dzięku czemu unikamy kosztownych błędów podczas uruchamiania nowych procesów i kosztownych testów "na żywym" procesie charakterystycznych dla metodyki lean/6sigma. 

SIX SIGMA Filozofia doskonalenia procesu stawiająca sobie za cel obniżenie kosztów operacyjnych poprzez ograniczenie zmienności procesu do poziomu 6Sigma, czyli 3,4 baraków na 1mln.

SPC Zbiór metod i narzędzi stosowanych do statystycznej kontroli procesu .

SMED Single Minute Exchange of Dies - Minutowe przezbrojenia. Metoda pozwalająca skrócić czas przezbrajania urządzeń z kilku godzin do kilku minut.


STRUMIEŃ WARTOŚCI Ciąg operacji dodających wartość z punktu widzenia klienta w całym procesie - od fazy projektowania do dostarczenia gotowego produktu w ręce klienta.

TAKT TIME Czas taktu - dostępny czas produkcji podzielony przez ilość sztuk zamówionych przez klienta.

TPM Total Productive Maintenance - Kompleksowe Zarządzanie Produktywnością Urządzeń. Metoda polegająca na takim zarządzaniu parkiem maszynowym i personelem by produkcja nie była nigdy zatrzymana z powodu awarii urządzeń.

TPS Toyota Production System -system zarządzania produkcją opracowany przez Toyotę w latach 70-tych.

TQM Total Quality Management - Kompleksowe Zarządzanie Jakością. Szereg metod polegających na bezkompromisowym podejściu do kryterium jakości.

WARTOŚĆ Właściwość produktu dostarczonego klientowi w odpowiednim czasie i o odpowiedniej cenie.

WCM World Class Manufacturing - Swiatowy Poziom Wytwarzania charakteryzujący się maksymalizacją wartości dodanej produktu oraz ciągłym dążeniu do zmniejszania do eliminacji 7 strat MUDA .

WIZUALIZACJA Czytelne dla wszystkich przedstawienie stanu procesu, jego etapów, elementów oraz narzędzi i głównych wskaźników ( z reguły na specjalnych tablicach lub ekranach ), tak że chwilowy stan sytemu może być natychmiast rozpoznany przez każdego zainteresowanego.